මෙම PTC වෙබ් අඩවි වලින් එකතුවෙන  මුදල් ලබාගැනීමට  Alert Pay (payza)  බැංකු ගිණුමක් තිබිය යුතුයි.

දැනට ඔබට ගිණුමක් නොමැතිනම්  මෙතනින් ගොස් පහසුවෙන් ගිණුමක්  හදාගන්න.
 
 
Make a Free Website with Yola.