සිංහල උපසිරැසි ලබා දුන් “බුද්ධික ලක්ෂාන් (LUCK)” සොහොයුරාට අපගේ ස්තූතිය හිමිවන අතර උපුටා ගැනීම් සියල්ලම ඔහුගේ අවසරය මත සිදුවිය යුතුයි.                          

පහතින් ලබා දී අැති Torrent ලින්ක් පිලිවලට සකසා අැති අතර Capacity අඩුම ලින්ක් ලබා දීමට කටයුතු කර අැත. ඒ මගින් ඔබට ඉක්මනින් Download කරගත හැක.      

Episode 2.16

Stars:                                                       

Stephen Amell,

Katie Cassidy,

Willa Holland,

David Ramsey,

Susanna Thompson,

Paul Blackthorne


Genres:

Action

Adventure

Crime

Make a Free Website with Yola.